Kiev1.org Карта сайта Файлы Фотографии Киева
  
Реклама:


Разделы
 
 Sysadmin
 Антиглобалисты
 Ереси и секты
 Катастрофы
 Компьютерные новости
 Непроверенное
 О проекте
 О фотогалерее
 Политика и власть
 Православие
 Предприятия Украины
 Протесты Людей против нового мирового концлагеря
 Разное
 Россия
 Старец Паисий 1924-1994
 Стояние за Истину
 Суды в Украине
 Тайна беззакония
 экуменизм


Внимание! Читая пророчества на этом сайте помните что достоверность трудно проверить и все может во времени изменяться - самое главное думать своей головой и не верить легкомысленно всему что говорят, особенно советское телевидение
"О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец (Мк. 13, 32)"

Так-же как и россиян - и украинцев пронумеруют второй раз - ИНН уже недостаточно.


4002 від 17.07.2003
4368 від 12.11.2003
Грубо и нагло попирая чувства верующих, выраженные в ПОСЛАНИИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ orthodox.org.ua/page-209.html, - на рассмотрение Верховной Рады внесено депутатами Кириченко Л.Ф. Онопенко В.В. Оніщук М.В. Сіренком В.Ф., Цушком В.П. Бандурка О.М. - 2 законопроекта 4368 и 4002 від 17.07.2003, которые по сути отменяют закон об альтернативном учете граждан, не согласных с унижением своего человеческого достоинства в насильном присвоении цифровой бирки - ИНН, в случае их принятия православное население в Украине не только лишится всех конституционных прав и совершенно поставится вне закона, но и будет запугиваемо со стороны государства разнообразными штрафами.
4002 від 17.07.2003
Проект
вноситься народним депутатом України
Кириченко Л.Ф., Хара В.Г., Онопенко В.В., Злочевським М.В. Лисіним. М.П.


ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про Єдиний реєстр персональних даних”

Цей Закон визначає поняття та правові основи створення та функціонування Єдиного реєстру персональних даних фізичних осіб, встановлює організаційні засади створення єдиної системи обліку та ідентифікації фізичних осіб, що мають постійне місце проживання на території України, та направлений на запровадження системи реєстрації фізичних осіб за обраним за власним бажанням місцем постійного проживання.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Визначення термінів

Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

ведення Єдиного реєстру – внесення, зміна, доповнення та виправлення інформації Єдиного реєстру;

Єдиний реєстр фізичних осіб (далі – Єдиний реєстр) – єдина державна автоматизована система обліку та ідентифікації громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства;

законні представники – батьки, усиновителі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов'язки опікунів і піклувальників;

ім'я фізичної особи (далі - ім'я) – прізвище, ім'я та по-батькові для фізичної особи, що є громадянином України та ім'я фізичної особи, яка є іноземцем, особою без громадянства, що визначається відповідно до їх національних традицій та вказується у паспортному документі;

іноземні громадяни - особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України;

інформація про фізичну особу (далі – інформація про особу) – окремі відомості щодо фізичної особи, дані про документи, що видані фізичній особі та інша інформація, що тим чи іншим чином стосується фізичної особи та повинна міститися у Єдиному реєстрі;

користування інформацією Єдиного реєстру – ознайомлення, копіювання та використання інформації Єдиного реєстру у межах та порядку, встановленими законодавством;

користувач інформацією Єдиного реєстру (далі - користувач) – особа, що має право на користування інформацією Єдиного реєстру;

особи без громадянства - особи, які не належать до громадянства будь-якої держави.

паспортний документ – документ, виданий уповноваженими органами іноземної держави або уповноваженими органами, спеціалізованими установами чи іншими автономними організаціями системи ООН, що підтверджує громадянство іноземного громадянина, посвідчує особу іноземного громадянина чи особу без громадянства, надає право виїзду за кордон і визнається Україною;

посвідка на постійне проживання - документ, що підтверджує право іноземного громадянина чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні;

постійне місце проживання – місце, де фізична особа проживає не менш ніж 183 дні протягом останніх 365 днів; місцем постійного проживання неповнолітніх, що не досягли п'ятнадцяти років, або громадян, які перебувають під опікою, піклуванням, визнані в установленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, визнається місце постійного проживання їх законних представників;

реєстрація інформації про фізичну особу у Єдиному реєстрі (далі - реєстрація) – первинна операція ведення Єдиного реєстру, що передбачає внесення до Єдиного реєстру окремих відомостей щодо інформації про фізичну особу, що згідно з цим Законом повинна міститися в Єдиному реєстрі або зміна, доповнення чи виправлення інформації, що вже існує у Єдиному реєстрі;

Ñòàòòÿ2.Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на державні органи, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарювання, інших юридичних осіб та фізичних осіб, що є громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства.
Дія цього Закону не поширюється на іноземних громадян чи осіб без громадянства, паспортні документи яких звільняються від реєстрації при в'їзді в Україну згідно з діючим законодавством, за винятком осіб, що не досягли 18-ти річного віку, та іноземних громадян чи осіб без громадянства паспортні документи яких при в'їзді в України реєструються Міністерством закордонних справ.

3.Мета створення Єдиного реєстру

Метою створення Єдиного реєстру є:
реєстрація та облік фізичних осіб, що мають постійне місце проживання на території України та іноземних громадян чи осіб без громадянства, які в установленому порядку в'їхали (іммігрували) в Україну на постійне місце проживання;

уніфікація ідентифікаційної та облікової інформації про особу, що накопичуватиметься в Єдиному реєстрі;

повна та оперативна ідентифікація фізичної особи за без паперовою технологією;

забезпечення населення єдиними документами, що посвідчують особу;

формування державних інформаційних ресурсів про населення країни;

використання для ідентифікації особи єдиного ідентифікаційного номеру у всіх документах, що належать особі;

інформаційне обслуговування запитів користувачів Єдиного реєстру щодо ідентифікації особи, інформації про особу;

відстеження динаміки міграційних, соціальних та інших процесів у суспільстві;

захист документів, що посвідчують особу, від підробки та незаконного використання;

4.Принципи побудови Єдиного реєстру

Основними принципами побудови Єдиного реєстру є:
обов'язковість обліку у Єдиному реєстрі усіх об'єктів реєстрації;

єдність інформації, що заноситься у Єдиний реєстр, для всіх об’єктів реєстрації;

уніфікація документа, що посвідчує особу;

надання державних гарантій забезпечення цілісності та збереження інформації Єдиного реєстру;

функціонування Єдиного реєстру у єдиному форматі даних та єдність технічних параметрів Єдиного реєстру;

рівневий режим доступу до користування інформацією Єдиного реєстру та визначення прав кожної категорії користувачів щодо користування інформацією Єдиного реєстру.

Ñòàòòÿ5.Мова Єдиного реєстру фізичних осіб

Мова інформації Єдиного реєстру визначається Законом України “Про мови в Україні”, іншими законодавчими актами України в цій галузі, міжнародними договорами та угодами, ратифікованими Україною.

Ñòàòòÿ6.Законодавство про Єдиний реєстр

Законодавство про Єдиний реєстр складається з цього Закону та інших законодавчих та нормативно-правових актів.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, що передбачені законодавством України про
Єдиний реєстр, то застосовуються правила міжнародного договору.

Ðîçä³ëII.СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ

Ñòàòòÿ7.Територіальний простір

Відповідно до адміністративно-територіального поділу України й організаційної структури органів реєстрації, Єдиний реєстр формується в чотирьох територіальних рівнях:
центральний;
регіональний;
локальний (підрівень 1);
локальний (підрівень 2).
Кожний з рівнів представляє собою інформаційно-телекомунікаційний комплекс – один чи сукупність територіально відокремлених інформаційних центрів, вузлів, що каналами зв’язку пов’язані між собою.
Інформаційно-телекомунікаційний комплекс центрального рівня розташовується в місті Київ.
Інформаційно-телекомунікаційні комплекси регіонального рівня розташовуються в містах Києві, Севастополі, обласних центрах та Автономній республіці Крим.
Інформаційно-телекомунікаційні комплекси локального рівня складають:
інформаційно-телекомунікаційні комплекси локального рівня, що розташовуються в районних центрах;

інформаційно-телекомунікаційні комплекси локального рівня, що розташовуються в містах, районах у містах, селищах та селах.

Ñòàòòÿ8.Функціональний простір

Функціонально Єдиний реєстр представляє собою сукупність підсистем, що працюють на різних рівнях та взаємодіють між собою.
Основні функціональні підсистеми Єдиного реєстру та їх функції складають:
підсистема ідентифікації фізичної особи включає:
реєстрацію, зберігання, пошук і перевірку інформації про фізичну особу;

підсистема обліку фізичних осіб включає:
реєстрацію і зберігання інформації про фізичну особу;

підсистема документування фізичних осіб включає:
підготовку і формування інформації, необхідної для виготовлення документів Єдиного реєстру, що посвідчують особу;
автоматизований контроль проходження документів від замовлення до виготовлення і отримання фізичною особою;

підсистема запитів та аналізу даних включає:
оперативний пошук і отримання інформації про фізичних осіб в межах прав користувачів;

підсистема взаємодії із зовнішніми системами включає:
обмін інформацією і взаємодія з іншими загальнодержавними системами та із користувачами;

підсистема контролю доступу і захисту інформації включає:
контроль функціонування програмно-апаратних засобів та управління роботою Єдиного реєстру в цілому;
контроль доступу і захист від несанкціонованого доступу;
надійність, безпека і цілісність інформації, що зберігається в Єдиному реєстрі.

Ñòàòòÿ9.Інформаційний простір

Інформаційне середовище, в якому функціонує Єдиний реєстр, представляє собою рівневу систему обліку та зберігання інформації про особу.
Структурну організацію та порядок функціонування Єдиного реєстру затверджує Кабінет Міністрів України.

Ðîçä³ëIII.УПРАВЛІННЯ ЄДИНИМ РЕЄСТРОМ

Ñòàòòÿ10.Органи реєстрації

Систему органів реєстрації складають:
відділи реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;

виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад.

Ñòàòòÿ11.Керівництво органами реєстрації

Керівництво органами реєстрації здійснюють Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, міські (міст обласного значення) управління юстиції.
Міністерство юстиції України є держателем Єдиного реєстру.

Ñòàòòÿ12.Завдання органів реєстрації

Основними завданнями органів реєстрації є:
ведення Єдиного реєстру;

забезпечення своєчасної реєстрації у Єдиному реєстрі повної і достовірної інформації про особу;

присвоєння ідентифікаційних номерів об'єктам реєстрації;

видача фізичним особам довідок про реєстрацію;

реєстрація постійного місця проживання фізичних осіб;

забезпечення видачі об'єктам реєстрації документів Єдиного реєстру, що посвідчують особу.

Ñòàòòÿ13.Працівник органу реєстрації

На вимоги до працівників органів реєстрації, обмеження в діяльності працівників органів реєстрації та кваліфікаційні комісії органів реєстрації поширюються положення Закону України “Про органи реєстрації актів громадянського стану”, “Про державну службу”.

Ñòàòòÿ14.Адміністратор Єдиного реєстру

Адміністратор Єдиного реєстру – уповноважена Міністерством юстиції України юридична особа, яка здійснює супроводження програмно-інформаційного забезпечення Єдиного реєстру.
Основними функціями адміністратора є забезпечення:
функціонування Єдиного реєстру;

збереження інформації Єдиного реєстру; захисту її від руйнування та незаконного використання;

обслуговування та обліку користувачів Єдиного реєстру;

організації контролю за доступом до Єдиного реєстру;

користування інформацією Єдиного реєстру у межах повноважень користувачів, визначених чинним законодавством;

технічної підготовки інформації Єдиного реєстру до зберігання.
Адміністратором Єдиного реєстру може бути визначена на конкурсних засадах юридична особа, яка відповідає встановленим Мін'юстом кваліфікаційним вимогам та з якою Мін'юст в установленому порядку уклав договір на виконання цих функцій.

Ðîçä³ëIV.ЄДИНИЙ РЕЄСТР

Ñòàòòÿ15.Об'єкти реєстрації

Об'єктами реєстрації у Єдиному реєстрі є:
громадяни України, що мають постійне місце проживання на території України;

іноземні громадяни та особи без громадянства, які згідно із законодавством про правовий статус іноземців вважаються такими, що на законних підставах тимчасово перебувають на території України, але відповідно до цього Закону мають постійне місце проживання на території України;

громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) в Україну на постійне місце проживання;

Ñòàòòÿ16.Формування Єдиного реєстру

Формування інформаційного фонду Єдиного реєстру здійснюється органами реєстрації шляхом внесення інформації про об'єкти реєстрації.
Внесення інформації про особу до Єдиного реєстру здійснюється при первинній реєстрації особи та при зміні, доповненні та виправленні інформації Єдиного реєстру.
Первинна реєстрація інформації здійснюється:
при народженні особи на території України;
при в'їзді (іммігруванні) в Україну на постійне місце проживання.
При народженні особи на території України у Єдиному реєстрі реєструється наступна інформація:
ім'я;
дата народження;
місце народження;
стать;
адреса постійного місця проживання;
національність (за бажанням батьків або законних представників дитини);
відомості про батьків (ім'я, стать, дата та місце народження, ідентифікаційний номер; для померлих – відомості про смерть);
громадянство (у випадках, передбачених законодавством про громадянство).
При в'їзді в Україну на постійне місце проживання у Єдиному реєстрі реєструється наступна інформація:
ім'я;
дата народження;
місце народження;
стать;
національність (за бажанням об'єкта реєстрації або законного представника);
відомості про дітей; батьків; подружжя (ім'я, стать, дата та місце народження, ідентифікаційний номер (у випадках, якщо вони мають постійне місце проживання на території України); для померлих – відомості про смерть);
громадянство.

Ñòàòòÿ17. Надання інформації

Інформація, що згідно з цим Законом повинна міститися у Єдиному реєстрі, надається органам реєстрації суб'єктами Єдиного реєстру-джерелами інформації, а також об'єктами реєстрації або їх законними представниками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Органи реєстрації мають право безкоштовно одержувати від суб'єктів Єдиного реєстру-джерел інформації необхідні документи й відомості, пов'язані з реєстрацією; перевіряти достовірність інформації, що вноситься до Єдиного реєстру.
Суб'єкти Єдиного реєстру-джерела інформації зобов'язані надавати органам реєстрації на їх письмовий запит інформацію, що згідно з цим Законом повинна міститися у Єдиному реєстрі в порядку, передбаченому діючим законодавством.

Ñòàòòÿ18.Порядок реєстрації інформації про особу у Єдиному реєстрі

Порядок реєстрації інформації про особу у Єдиному реєстрі встановлюється цим Законом і Правилами, що затверджуються Міністерством юстиції України.
Реєстрація інформації, поданої об'єктом реєстрації, здійснюється за письмовою заявою цієї особи або її законного представника. Реєстрація інформації про особу, що не досягла п'ятнадцятирічного віку, здійснюється за письмовою заявою її законних представників.
Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати заяву чи інший документ, за її дорученням таку заяву може подати уповноважена такою особою інша особа.
При реєстрації інформації пред'являється документ, що посвідчує особу заявника, та подаються документи, що підтверджують дані, які підлягають реєстрації якщо обов'язкова наявність цих документів у заявника передбачена законодавством України.
У десятиденний термін з дня отримання заяви та зазначених документів орган реєстрації перевіряє достовірність інформації, що підлягає реєстрації, присвоює фізичній особі ідентифікаційний номер та вносить інформацію до Єдиного реєстру.
Про факт передачі документів, зазначених у частині другій цієї статті, для реєстрації орган реєстрації видає довідку встановленого зразка.
У випадках, коли для перевірки інформації потрібен більший час, ніж визначений цією статтею, орган реєстрації повідомляє заявника про зазначену обставину та продовжує перевірку документів, що подані для реєстрації інформації, але не більш як на двадцять днів з урахуванням попереднього терміну.
Якщо під час перевірки інформації органами реєстрації була виявлена її недостовірність, орган реєстрації відмовляє у внесенні інформації до Єдиного реєстру з письмовим повідомленням заявнику причин відмови.
Відповідальна особа органу реєстрації, яка вносить запис у Єдиний реєстр, робить посилання на документ, на підставі якого відбулося внесення запису, зазначає своє ім'я, посаду та дату вчинення запису.
Дані про підтверджуючі документи вносяться в Єдиний реєстр.
Усі записи про особу зберігаються в Єдиному реєстрі у хронологічному порядку.

Ñòàòòÿ19.Особливості реєстрації окремих категорій населення

Реєстрація у Єдиному реєстрі громадян України, іноземних громадян, та осіб без громадянства, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) в Україну на постійне місце проживання, здійснюється органом реєстрації за обраним ними місцем проживання шляхом присвоєння таким особам ідентифікаційного номеру та внесення у Єдиний реєстр даних первинної реєстрації.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) в Україну на постійне місце проживання, в десятиденний термін з дня отримання посвідки на постійне проживання звертаються до органів реєстрації за обраним місцем проживання для здійснення реєстрації згідно з частиною першою цієї статті. Громадяни України, що в'їхали в Україну на постійне місце проживання, звертаються до органу реєстрації за обраним місцем проживання для здійснення реєстрації в десятиденний термін з дня перетинання державного кордону.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, що на законних підставах тимчасово перебувають на території України і мають постійне місце проживання, визначене відповідно до цього Закону, протягом десяти днів з дня виникнення постійного місця проживання звертаються до органу реєстрації за постійним місцем проживання для присвоєння ідентифікаційного номеру та/або здійснення первинної реєстрації інформації.
Первинна реєстрація інформації про народжену дитину здійснюється за заявою одного із батьків (законного представника) у тридцятиденний термін із дня народження дитини.

Ñòàòòÿ20.Реєстрація постійного місця проживання

Реєстрація інформації про постійне місце проживання здійснюється органами реєстрації за новим постійним місцем проживання фізичної особи виключно на підставі письмової заяви об'єкта реєстрації (законного представника) та документа, що посвідчує особу. Витребування документів, що б підтверджували цю інформацію, забороняється.
Об’єкти реєстрації (законні представники) протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення події, що спричинила зміну постійного місця проживання, надають органам реєстрації відомості про зазначені зміни.

Ñòàòòÿ21.Відмова в реєстрації

У реєстрації може бути відмовлено, якщо:
реєстрація інформації не передбачена діючим законодавством;

реєстрація повинна провадитися в іншому органі реєстрації;

у випадках відсутності у заявників підтверджуючих документів якщо обов'язкова наявність цих документів у заявника передбачена законодавством України;

під час перевірки інформації виявилася її недостовірність;

з проханням про реєстрацію звернулася особа віком до п'ятнадцяти років, недієздатна особа або представник, який не має на це необхідних повноважень.

Ñòàòòÿ22.Довідка про факт реєстрації інформації у Єдиному реєстрі

Довідка про факт реєстрації інформації у Єдиному реєстрі (далі – Довідка про реєстрацію) – це письмовий документ, який видається органом реєстрації фізичній особі-об'єкту реєстрації за її письмовою вимогою та підтверджує факт реєстрації інформації про особу у Єдиному реєстрі.
Зразок та порядок видачі Довідки про реєстрацію затверджується Кабінетом Міністрів України.

Ñòàòòÿ23.Оплата реєстрації

За реєстрацію інформації про фізичну особу плата не стягується.
За видачу фізичним особам Довідок про реєстрацію справляється державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

Ñòàòòÿ24.Інформація про особу, що заноситься до Єдиного реєстру

1.Текстова інформація

1.1. ідентифікаційний номер;
1.2. ім'я (у тому числі усі попередні);
1.3. дата народження;
1.4. місце народження;
1.5. стать;
1.6. адреса постійного місця проживання;
1.7. відомості про сімейний стан (дата та місце реєстрації або розірвання шлюбу);
1.8. відомості про дітей; батьків; подружжя (ім'я, стать, дата та місце народження, ідентифікаційний номер; відомості про визнання безвісно відсутнім або померлим; для померлих – відомості про смерть);
1.9. громадянство (у тому числі відомості щодо перебування в іноземному громадянстві; дата набуття та припинення);
1.10. відомості про військовий обов'язок;
1.11. відомості про видані документи, що посвідчують особу (найменування; номер; дата видачі; інформація про орган реєстрації, що видав документ);
1.12. відомості щодо обмеження на управління транспортними засобами;
1.13. відомості щодо обмеження на придбання зброї;
1.14. відомості щодо обмеження дієздатності;
1.15. відомості про визнання безвісно відсутнім або померлим;
1.16. відомості про розшук;
1.17. національність (за бажанням об'єкта реєстрації або законного представника);
1.18. відомості про смерть (дата й місце);
1.19. інші відомості, що повинні заноситися до Єдиного реєстру згідно із законодавством.

2.Графічна інформація

2.1. фото;
2.2. зразок особистого підпису.

Ñòàòòÿ25.Суб'єкти Єдиного реєстру-джерела інформації

Суб'єктами Єдиного реєстру-джерелами інформації є:
фізичні особи-об’єкти реєстрації або їх законні представники;

органи внутрішніх справ;

військові комісаріати; відповідні облікові органи Служби безпеки України; органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації і навчальні заклади незалежно від підпорядкування й форм власності, що здійснюють облік військовозобов'язаних і призовників;

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади і підпорядковані йому органи з питань громадянства;

органи реєстрації;

органи міграційної служби;

Ñòàòòÿ26.Документ Єдиного реєстру

Документом Єдиного реєстру, що посвідчує особу, є:
посвідчення (паспорт) громадянина України – видається громадянам України для використання на території України і за її межами відповідно до міжнародних угод;

посвідчення особи без громадянства – видається особам без громадянства, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) на територію України на постійне місце проживання, для використання на території України;

посвідчення іноземного громадянина – видається іноземним громадянам, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) на територію України на постійне місце проживання, для використання на території України;
Документ Єдиного реєстру, що посвідчує особу, видається:
громадянам України – при народженні;

громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) в Україну на постійне місце проживання, - при первинній реєстрації за обраним місцем проживання.
Зазначені документи є основними документами, що посвідчують особу, та є обов'язковими для використання на всій території України та за її межами, відповідно до міжнародних угод.
Документи Єдиного реєстру, що посвідчують особу, використовуються їх власниками в усіх правовідносинах, стороною яких вони виступають, та із яких виникають будь-які цивільно-правові наслідки.
Документ Єдиного реєстру, що посвідчує особу, представляє собою картку встановленого зразка та є матеріальним носієм наступної візуальної інформації про власника цього документу:
фото власника;
ім'я;
дата та місце народження;
стать;
громадянство;
ідентифікаційний номер;
особистий підпис;
інформація про орган реєстрації, що видав документ, та дата видачі документу.
Фото власника та особистий підпис вноситься до документу Єдиного реєстру, що посвідчує особу, по досягненні власником цього документу п'ятнадцятирічного віку.
Документ Єдиного реєстру, що посвідчує особу, надає власнику цього документу (або його законному представнику) право на ознайомлення з інформацією відносно себе, що міститься у Єдиному реєстрі. Правила користування фізичними особами документом Єдиного реєстру, що посвідчує особу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Зразок документів Єдиного реєстру, що посвідчують особу, та порядок їх видачі затверджується Кабінетом Міністрів України.
За видачу документів Єдиного реєстру, що посвідчують особу, справляється державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

Ñòàòòÿ27.Ідентифікаційний номер

Ідентифікаційний номер є основною, неповторною та незмінною ідентифікуючою ознакою фізичної особи, що згідно з цим Законом підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі.
Ідентифікаційний номер присвоюється органами реєстрації згідно з визначеною системою кодування інформації та залишається незмінним протягом усього життя фізичної особи.
Усі додаткові документи, що посвідчують особу, повинні містити в собі зазначений ідентифікаційний номер.

Ñòàòòÿ28.Інформація Єдиного реєстру

Інформація Єдиного реєстру про фізичну особу є конфіденційною інформацією.
Одержання, використання, поширення та зберігання інформації Єдиного реєстру здійснюється з додержанням вимог, передбачених законодавством про інформацію з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Юридичні й фізичні особи, державні органи у межах повноважень, визначених законодавством, мають право одержувати інформацію Єдиного реєстру шляхом звернення до органів реєстрації, адміністратора Єдиного реєстру або безпосереднього санкціонованого доступу до інформаційного фонду Єдиного реєстру.
Контроль за доступом до інформаційного фонду Єдиного реєстру та надання інформації з Єдиного реєстру здійснюється адміністратором Єдиного реєстру.
Для забезпечення доступу до інформаційного фонду Єдиного реєстру кожному користувачеві видається унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор.

Ñòàòòÿ29.Зберігання інформації Єдиного реєстру

Інформація про особу зберігається довічно.
Порядок зберігання інформації Єдиного реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Ðîçä³ëV.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Ñòàòòÿ30.Фінансування Єдиного реєстру

Створення та функціонування Єдиного реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.
Кошти на фінансування створення та функціонування Єдиного реєстру передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік окремим рядком.

Ñòàòòÿ31.Видання нормативних актів

Нормативні акти з питань порядку реєстрації інформації про фізичну особу у Єдиному реєстрі видаються Міністерством юстиції України.

Ðîçä³ëVI.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЄДИНИЙ РЕЄСТР. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Ñòàòòÿ32.Відповідальність органу реєстрації за порушення умов законодавства про Єдиний реєстр

Орган реєстрації несе відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну об'єктам реєстрації внаслідок невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання завдань, покладених на нього законодавством.
Працівники органів реєстрації за порушення законодавчих або інших нормативно-правових актів про Єдиний реєстр, в тому числі за розголошення інформації про фізичних осіб, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Ñòàòòÿ33.Відповідальність користувачів за порушення умов законодавства про Єдиний реєстр

Користувач несе відповідальність за шкоду, заподіяну об'єкту реєстрації внаслідок порушення умов користування інформацією Єдиного реєстру, відповідно до законодавства.

Ñòàòòÿ34.Відповідальність Джерел інформації за порушення умов законодавства про Єдиний реєстр

Суб'єкти Єдиного реєстру-джерела інформації несуть відповідальність за порушення умов законодавства про Єдиний реєстр відповідно до законодавства.

Ñòàòòÿ35.Відповідальність об'єкту реєстрації за порушення умов законодавства про Єдиний реєстр

Об'єкти реєстрації за порушення умов законодавства про Єдиний реєстр, в тому числі за ненадання інформації органам реєстрації чи надання завідомо неправдивої інформації або у перекрученому вигляді, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Ñòàòòÿ36.Оскарження дій органу реєстрації

Зміст інформації про особу, що міститься в Єдиному реєстрі, а також відмова в реєстрації, в тому числі у виправленні відомостей, їх поновленні та анулюванні можуть бути оскаржені до вищестоящого органу або в судовому порядку.

Ñòàòòÿ37.Відшкодування матеріальної та моральної шкоди

У випадках, коли правопорушення завдають органам реєстрації, користувачам, джерелам інформації або об'єктам реєстрації матеріальної або моральної шкоди, особи, винні в цьому, відшкодовують її на підставі рішення суду. Розмір відшкодування визначається судом.
Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів реєстрації, користувачів, джерел інформації або об'єктів реєстрації завдали моральної втрати фізичній особі, призвели до порушення її нормальних життєвих зв'язків, вимагають від неї додаткових зусиль для організації свого життя.

Ðîçä³ëVII.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, окрім статей 15 – 29 та пункту п'ятого цього розділу, що набирають чинності з 1 січня 2005 року.
2.Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3.Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з моменту набрання чинності цим Законом:
а) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України та Президенту України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;
б) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
в) забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
г) здійснити організаційне забезпечення створення та функціонування єдиної державної автоматизованої системи обліку та ідентифікації громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства;
4.Кабінету Міністрів України при розробленні проекту Закону про Державний бюджет на наступний рік передбачити видатки на здійснення організаційного забезпечення створення та функціонування Єдиного реєстру.
5.Внести зміни до таких законів України:

1) У Законі України "Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 2, ст. 10; 1999, № 41, ст.374):

по тексту Закону слова “місцева Рада народних депутатів” та “Головна державна податкова інспекція України” замінити на слова “місцева Рада” та “Державна податкова адміністрація України” у відповідних відмінках відповідно;

у статті 1 частину другу виключити;

у статті 2 слова “державних податкових інспекцій” замінити на “органів державної податкової служби”;

у статті 3:
у частині першій статті 3 слова “державних податкових інспекцій по Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах” замінити на слова “державних податкових адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах”;

абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
“ідентифікаційні номери Єдиного реєстру фізичних осіб, що надаються фізичним особам згідно із законодавством про Єдиний реєстр фізичних осіб і зберігаються за ними протягом усього їх життя”;

у абзаці другому статті 4 слова “державних податкових інспекцій по районах, районах у містах і містах без районного поділу” замінити на слова “державних податкових адміністрацій в містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах”;

статтю 5 викласти у такій редакції:
“Стаття 5. Порядок реєстрації фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів

До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які:
мають постійне місце проживання на території України, мають об'єкти оподаткування, передбачені чинним законодавством, і зобов'язані сплачувати податки та інші обов'язкові платежі;
не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до чинного законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні.
Реєстрація фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів у Державному реєстрі проводиться органами державної податкової служби за місцем постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, - за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування шляхом внесення записів до Державного реєстру та облікових карток платників податків.
Під час реєстрації до Державного реєстру вносяться наступні дані:
ідентифікаційний номер Єдиного реєстру фізичних осіб, присвоєний відповідними органами Міністерства юстиції України, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб у Єдиному реєстрі фізичних осіб (органами реєстрації);
прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи, що є громадянином України та ім'я фізичної особи, яка є іноземним громадянином, особою без громадянства, що визначається відповідно до їх національних традицій та вказується у паспортному документі;
дата народження;
місце народження (країна, область, район, населений пункт);
адреса постійного місця проживання;
місце основної роботи;
види сплачуваних податків та інших обов'язкових платежів.
Порядок передачі відомостей про присвоєний ідентифікаційний номер органами реєстрації органам державної податкової служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
Підприємства, установи, організації всіх форм власності, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, виконавчі комітети місцевих Рад, інші органи, уповноважені проводити державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб - суб'єктів підприємницької та іншої діяльності, зобов'язані в місячний термін подавати до органів державної податкової служби за місцем постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, - за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування, відомості, передбачені частиною третьою цієї статті, для внесення їх у Державний реєстр.
Зміни та уточнення щодо даних, занесених до Державного реєстру під час реєстрації, вносяться органами державної податкової служби за місцем постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, - за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.”

статтю 6 виключити;

у статті 7:
у абзацу першому частини першої слова “Державного реєстру” виключити;

у частині другій слова “за винятком звітних та облікових документів, у яких відсутні ідентифікаційні номери осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи” виключити;

у статті 9:
у назві статті слова “державних податкових інспекцій” замінити на слова “органів державної податкової служби”;

у частині першій слова “Державні податкові інспекції” замінити на слова “Органи державної податкової служби”;

у частині другій слова “державних податкових інспекцій” замінити на слова “органів державної податкової служби за місцем постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, - за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування”;

у абзацу першому частини третьої слова “крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи” виключити;

абзац другий частини третьої виключити;

у абзацу третьому частини третьої слова “державних податкових інспекцій по районах, районах у містах і містах без районного поділу” замінити на слова “органів державної податкової служби за місцем постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, - за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування”;

у статті 10 назву та абзац перший викласти у такій редакції:
“Стаття 10. Права органів державної податкової служби
Органи державної податкової служби мають право:”

у статті 11:
у частинах першій та третій слова “державних податкових інспекцій” замінити на слова “органів державної податкової служби”.

у частині другій друге речення виключити.

2) У Законі України “Про органи реєстрації актів громадянського стану” (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14, ст.78; 2000, № 9, ст. 67; № 32, ст. 257; 2002, № 29, ст. 194):

статтю 5 доповнити абзацами сьомим – дванадцятим наступного змісту:
“ведення Єдиного реєстру”;
“присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам, що мають постійне місце проживання на території України”;
“видача фізичним особам довідок про реєстрацію”;
“реєстрація постійного місця проживання фізичних осіб”;
“забезпечення видачі об'єктам реєстрації документів Єдиного реєстру, що посвідчують особу”;
“здійснення інших функцій відповідно до законодавства про Єдиний реєстр фізичних осіб”.

3) У Законі України “Про державну податкову службу в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 6, ст. 37; 1992, № 39, ст. 575; 1994, № 15, ст. 84; 1995, № 1, ст. 3; № 30, ст. 229; 1996, № 31, ст. 148; 1998, № 14, ст. 61; № 25, ст. 147; № 29, ст. 190; 1999, № 34, ст. 274; № 42-43, ст. 378; 2000, № 30, ст. 240; № 46, ст. 397; 2001, № 10, ст. 44; 2002, № 16, ст. 114; № 17, ст. 117):

у статті 8 пункт 13 викласти у такій редакції:
“13) веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб”;

Ðîçä³ëVIII.ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Установити, що існуючі документи, що посвідчують особу, видані відповідними державними органами до набрання чинності відповідних статей цього Закону, є дійсними на всій території України та за її межами відповідно до міжнародних угод, протягом усього періоду їх дії, визначеному законодавством, до природнього вибуття чи заміни таких документів в установленому порядку.
2.До моменту, визначеному у пункті першому цього розділу власники зазначених документів мають право за власною ініціативою замінити їх на документи Єдиного реєстру.
3.Установити, що первинне формування інформаційного фонду Єдиного реєстру здійснюється протягом шести місяців до набрання чинності відповідних статей цього Закону шляхом внесення до Єдиного реєстру інформації Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, що функціонує згідно із Законом України “Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів” в межах, визначених цим Законом.
Порядок передачі інформації Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів до Єдиного реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4.Усі фізичні особи-об'єкти реєстрації яким на момент набрання чинності відповідних статей цього Закону відповідно до Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів” присвоєний ідентифікаційний номер, про що свідчить видана довідка (картка) про присвоєння ідентифікаційного номера, вважаються такими, що зареєстровані у Єдиному реєстрі.
5.Усі фізичні особи-об'єкти реєстрації, які на момент набрання чинності відповідних статей цього Закону мають у документі, що посвідчує особу, штамп прописки, що співпадає з постійним місцем проживання даної особи, визначеним відповідно до положень цього Закону, вважаються такими, що зареєстрували своє постійне місце проживання у Єдиному реєстрі.
Інші фізичні особи, що є об’єктами реєстрації згідно з цим Законом, реєструють постійне місце проживання відповідно до положень цього Закону.

4368 від 12.11.2003
ПРОЕКТ
Вноситься народними депутатами України
Оніщуком М.В., Сіренком В.Ф., Цушком В.П.


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про реєстрацію фізичних осіб в Україні

Цей Закон розроблено з метою забезпечення реалізації конституційного права на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про фізичну особу (інформації персонального характеру) і задоволення потреб суспільства щодо оброблення такої інформації, а також відповідно до міжнародних зобов’язань України.
У цьому Законі визначено правові і організаційні засади:
здійснення єдиної системи державної ідентифікації, реєстрації та обліку фізичних осіб та спрямований на запровадження системи реєстрації фізичних осіб за обраним за власним бажанням місцем постійного або тимчасового проживання або перебування;
створення та функціонування Єдиного Державного реєстру фізичних осіб (надалі - Реєстр) для забезпечення передбачених Конституцією України їх прав і обов’язків, гарантії захисту права фізичної особи на свободу пересування та вільний вибір місця проживання на території України;
оброблення та використання інформації персонального характеру, що міститься в Реєстрі органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, установами і підприємствами всіх форм власності, а також фізичними особами, які виконують відповідні професійні обов’язки;
Цей Закон встановлює перелік та вимоги до документів, що посвідчують фізичну особу і регулює питання про документи, що посвідчують особу громадян України та іноземців в Україні.


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
автоматизоване оброблення інформації персонального характеру – операції, що здійснюються повністю або частково за допомогою засобів: зберігання цієї інформації, виконання з нею логічних та/або арифметичних операцій, зміни, знищення, пошук або поширення цієї інформації;
ведення Реєстру - здійснення ідентифікації, реєстрації, автоматизованого оброблення інформації персонального характеру та підтримання функціонування Реєстру;
згода фізичної особи - вільно виражене у письмовій формі зазначення її бажань, за допомогою якого ця фізична особа дає свою згоду на оброблення інформації персонального характеру, що її стосується;

ідентифікаційний документ фізичної особи - документ у вигляді картки встановленого зразка, що є матеріальним носієм інформації персонального характеру, яка міститься у Реєстрі;
ідентифікація - встановлення достовірності окремих відомостей про користування інформацією Реєстру – ознайомлення, копіювання та використання інформації Реєстру у межах та в порядку, встановлених законодавством;
інформація персонального характеру - будь-яка інформація, що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити або сукупність таких відомостей;
користувач Реєстру – фізична чи юридична особа, якій надається інформація, що міститься у Реєстрі; особи, що можуть одержувати інформацію в рамках окремого запиту, не розглядаються як користувачі Реєстру;
оброблення інформації персонального характеру - будь-яка операція чи сукупність операцій, здійснюваних з цією інформацією (за допомогою чи без допомоги автоматизованих засобів), таких як збір, реєстрація, організація, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, консультація, використання, розкриття за допомогою передачі, поширення чи інше надання, упорядкування чи комбінування, блокування, стирання чи знищення;
орган реєстрації - юридична особа, уповноважена проводити реєстрацію фізичних осіб;
особа, яку можна встановити - особа, яка може бути встановлена прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою реєстраційного, ідентифікаційного номера або одного чи більше факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості;
Реєстр - структурована сукупність інформації персонального характеру, разом із засобами її автоматизованого оброблення, матеріалами нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення, що є доступною користувачам Реєстру за визначеними критеріями;
реєстратор - юридична особа, що відповідає за ведення Реєстру та здійснює супроводження його програмно-інформаційного забезпечення;
реєстрація - занесення інформації персонального характеру до Реєстру за умови підтвердження їх достовірності певною фізичною особою;
розпорядник Реєстру - орган виконавчої влади, що здійснює керівництво відповідними органами реєстрації і уповноважений вирішувати та визначати цілі і засоби оброблення інформації персонального характеру, питання про призначення занесеної до Реєстру інформації персонального характеру, її зберігання та про здійснювані з нею операції;
третя сторона - будь-яка фізична чи юридична особа, орган державної влади чи будь-який орган, інший ніж суб`єкт даних, розпорядник Реєстру, реєстратор, орган реєстрації і особи, що, будучи безпосередньо підпорядкованими розпоряднику Реєстру, реєстратору, органу реєстрації, уповноважені обробляти інформацію персонального характеру;
фізична особа - громадянин України, який проживає в Україні або за її межами, іноземець та особа без громадянства, яка постійно проживає або постійно чи тимчасово перебуває в Україні;

Стаття 2. Сфера застосування Закону
Дія цього Закону поширюється на державні органи, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарювання, інших юридичних осіб та фізичних осіб, що є громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які проживають на території України.
Цей Закон застосовується до:
оброблення інформації персонального характеру, що стосується громадян України і фізичних осіб, які перебувають під юрисдикцією України;
оброблення інформації персонального характеру, що здійснюється для фізичних осіб, які перебувають під юрисдикцією України;
оброблення інформації персонального характеру, що здійснюється особами чи для них, які не перебувають під юрисдикцією України, коли технічні засоби, які використовуються у автоматизованих чи неавтоматизованих процесах застосованих до оброблення, розташовані на території України, однак лише тоді, коли ці технічні засоби використовуються не тільки для передачі інформації персонального характеру. Таким особам забороняється оброблення персональних даних, якщо тільки вони не доручать особі, яка перебуває під юрисдикцією України, діяти від їх імені відповідно до законодавства України.
Дія цього Закону не поширюється на іноземних громадян чи осіб без громадянства, паспортні документи яких звільняються від реєстрації при в'їзді в Україну згідно з чинним законодавством, за винятком осіб, що не досягли 18-ти річного віку, та іноземних громадян чи осіб без громадянства, паспортні документи яких при в'їзді в Україну реєструються Міністерством закордонних справ України.
Цей Закон не застосовується до оброблення інформації персонального характеру, яка здійснюється фізичною особою під час суто особистої чи побутової діяльності за умови, що такі дані не будуть передані третій особі.


Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ

Стаття 3. Мета створення Реєстру
Метою створення Реєстру є:
реєстрація та ведення автоматизованого персоніфікованого обліку фізичних осіб, які на законних підставах перебувають на території України;
захист прав фізичних осіб на свободу пересування, вільне обрання місця проживання в межах території України;
створення умов для постійного зв’язку між фізичною особою, яка постійно проживає на території України, та державою для здійснення взаємних прав та виконання взаємних обов'язків;
врегулювання відносин, пов'язаних з накопиченням інформації персонального характеру і забезпеченням її використання за призначенням в інтересах захисту прав людини та національної безпеки держави;
забезпечення повної та оперативної ідентифікації фізичної особи за безпаперовою технологією;
забезпечення населення України єдиними документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також дають їм право на в`їзд в Україну та перебування на її території;
забезпечення захисту документів, що посвідчують фізичну особу та підтверджують громадянство України, від підробки та незаконного використання;
спрощення порядку звернення фізичної особи до державних органів та отримання відповідної інформації про себе;
формування державних інформаційних ресурсів про населення країни;
сприяння проведенню демографічних досліджень, а також масових заходів - перепису населення, референдумів, виборів, опитувань.

Стаття 4. Умови створення та функціонування Реєстру
Реєстрація фізичної особи у Реєстрі здійснюється при дотриманні наступних умов:
неповторність реєстрації кожної фізичної особи та незмінність її реєстраційного номеру;
внесення до Реєстру лише тієї інформації персонального характеру, що передбачена цим Законом;
заборона внесення тієї інформації персонального характеру, яка не передбачена цим Законом;
суворе дотримання конфіденційності та таємності щодо інформації персонального характеру, наданої фізичною особою;
недопущення поширення інформації про фізичну особу, в тому числі про місце проживання, без її згоди, крім випадків визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я захисту прав і законних інтересів інших фізичних осіб;
забезпечення громадянина можливістю знайомитись в уповноважених органах державної влади з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею;
вжиття всіх необхідних організаційних, правових та технічних заходів для забезпечення захисту інформації персонального характеру.
створення сприятливих умов для реєстрації фізичних осіб за місцем проживання або перебування.
Стаття 5. Принципи організації Реєстру
Реєстр представляє собою сукупність інформації персонального характеру, що зберігається в електронному вигляді разом із засобами її автоматизованого оброблення, матеріалами нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення.
Основними принципами побудови Реєстру є:
обов'язковість обліку у Реєстрі всіх фізичних осіб, що підлягають реєстрації;
уніфікація ідентифікаційної та облікової інформації про фізичну особу, що накопичуватиметься в Реєстрі та документів, що посвідчують фізичну особу;
використання у всіх документах, що видаються фізичній особі з використанням інформації Реєстру, єдиного реєстраційного номеру;
забезпечення єдності інформації, що заноситься у Реєстр для всіх фізичних осіб, що підлягають реєстрації;
функціонування Реєстру у єдиному форматі даних та єдність технічних параметрів Реєстру;
інформаційне обслуговування запитів до Реєстру щодо ідентифікації фізичної особи та інформації про фізичну особу;
сприяння органам державної влади у виконанні ними повноважень, визначених законодавством України
надання державних гарантій забезпечення цілісності та збереження інформації Реєстру;
визначення прав та обмежень щодо користування та доступу до інформації Реєстру.

Стаття 6. Обов`язок реєстрації фізичних осіб
Реєстрації підлягають громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України на законних підставах.

Стаття 7. Законодавство про Реєстр
Законодавство про Реєстр складається з цього Закону.

Стаття 8. Мова Реєстру
Мова інформації та ведення Реєстру визначається Законом України “Про мови в Україні”.

Стаття 9. Розпорядник та система органів Реєстру
Розпорядником Реєстру є Міністерство внутрішніх справ України.
До системи органів Реєстру входять:
реєстратор - юридична особа, уповноважена Міністерством внутрішніх справ України, що здійснює супроводження програмно-інформаційного забезпечення Реєстру;
органи реєстрації, що утворюються в системі органів внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах та в системі Міністерства закордонних справ України.

Стаття 10. Реєстраційний номер
Реєстраційний номер є основною, неповторною та незмінною ідентифікуючою ознакою фізичної особи, що згідно з цим Законом підлягає реєстрації у Реєстрі.
Реєстраційний номер присвоюється органами реєстрації згідно з визначеною системою кодування інформації та залишається незмінним протягом усього життя фізичної особи.
Усі документи, що посвідчують фізичну особу, повинні містити зазначений реєстраційний номер.

Стаття 11. Функції Реєстратора
Основними функціями Реєстратора є:
ведення та підтримка функціонування Реєстру;
присвоєння фізичним особам реєстраційних номерів;
забезпечення своєчасної реєстрації у Реєстрі повної і достовірної інформації про фізичну особу;
збереження інформації Реєстру, захисту її від руйнування та незаконного використання;
обслуговування та облік користувачів Реєстру;
організація контролю за доступом до Реєстру;
користування інформацією Реєстру у межах повноважень, визначених чинним законодавством;
забезпечення видачі документів Реєстру, що посвідчують фізичну особу;
технічна підготовка інформації Реєстру до зберігання.

Стаття 12. Працівники Реєстратора та органів реєстрації
На вимоги до працівників Реєстратора та органів реєстрації поширюються положення Закону України “Про державну службу”.

Стаття 13. Структура Реєстру
Відповідно до адміністративно-територіального поділу України, Реєстр формується на таких територіальних рівнях:
центральний, що розташовується в місті Києві;
регіональні, що розташовуються в містах Києві, Севастополі, обласних центрах та Автономній республіці Крим;
локальні, що розташовуються в консульских відділах посольств України в іноземних країнах Міністерства закордонних справ України, в містах, районах у містах, районних центрах.
Кожний з рівнів представляє собою один чи сукупність територіально відокремлених інформаційних центрів, що пов’язані між собою каналами зв’язку.

Стаття 14. Інформація персонального характеру, що заноситься до Реєстру
До Реєстру заноситься інформація персонального характеру з посиланням на документи, що підтверджують її достовірність:
1.Текстова інформація:
прізвище, ім'я та по батькові (із зазначенням попередніх прізвищ, імен, по батькові);
дата народження;
місце народження;
стать (у тому числі відомості щодо зміни статі);
громадянство (у тому числі відомості щодо перебування в іноземному громадянстві - дата набуття та дата припинення);
місце проживання із зазначенням дати реєстрації;
відомості про сімейний стан (дата та місце реєстрації або розірвання шлюбу (-бів);
відомості про дітей - прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, стать, реєстраційний номер; громадянство; відомості про визнання безвісно відсутнім або померлим; для померлих – відомості про смерть;
відомості про батьків - прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, стать, реєстраційний номер; громадянство; відомості про визнання безвісно відсутнім або померлим; для померлих – відомості про смерть;
відомості про чоловіка (-ків) або дружину (-ин) - прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, стать, реєстраційний номер; громадянство; відомості про визнання безвісно відсутнім або померлим; для померлих – відомості про смерть;
відомості про смерть - дата і місце;
відомості про військовий обов'язок;
відомості про видані документи, що посвідчують особу (найменування; номер; дата видачі; інформація про орган реєстрації, що видав документ), факти відмови у видачі, вилучення документів або їх несправжності;
відомості про належність до категорій осіб з певними захворюваннями;
відомості щодо обмеження на управління транспортними засобами;
відомості щодо обмеження на придбання зброї;
відомості щодо обмеження дієздатності;
відомості про пенсію;
відомості про визнання безвісно відсутнім або померлим;
відомості про розшук, судові рішення, у тому числі щодо відбуття покарання, безвісну відсутність, оголошення померлим;
відомості про посаду, місце роботи, освіту, науковий ступінь і вчене звання;
відомості про перебування на військовому обліку та відомості, необхідні для ведення цього обліку;
відомості про національність, групу крові, резус-фактор;
відомості про віросповідання, псевдонім, політичну належність вносяться до Реєстру лише за особистою письмовою вимогою фізичної особи або її законного представника.
2.Графічна інформація
відцифроване зображення обличчя власника документу;
зразок особистого підпису фізичної особи;
зріст;
колір очей і волосся.
Інформацію персонального характеру, не зазначену у цій статті, збирати і вносити до Реєстру забороняється.
Стаття 15. Порядок формування Реєстру
Формування Реєстру здійснюється органами реєстрації шляхом внесення інформації персонального характеру щодо фізичних осіб, які підлягають реєстрації та присвоєння фізичній особі відповідного реєстраційного номера.
Внесення інформації про фізичну особу до Реєстру здійснюється при первинній реєстрації фізичної особи та при зміні, доповненні та виправленні інформації, що знаходиться у Реєстрі. Кожному запису у Реєстрі присвоюється порядковий номер.
Первинна реєстрація інформації персонального характеру щодо фізичної особи здійснюється:
при народженні фізичної особи на території України;
при в'їзді (іммігруванні) фізичної особи в Україну на постійне місце проживання.
При народженні фізичної особи на території України, у Реєстр заноситься наступна інформація персонального характеру:
прізвище, ім'я та по батькові;
дата народження;
місце народження;
стать;
адреса постійного місця проживання;
національність (за бажанням батьків або законних представників дитини);
відомості про батьків (прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата та місце народження, реєстраційний номер; для померлих – відомості про смерть);
громадянство (у випадках, передбачених законодавством про громадянство).
При в'їзді фізичної особи в Україну на постійне місце проживання до Реєстру заноситься наступна інформація персонального характеру:
прізвище, ім'я та по батькові;
дата народження;
місце народження;
стать;
національність (за бажанням фізичної особи або її законного представника);
відомості про дітей; батьків; подружжя (прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата та місце народження, реєстраційний номер (у випадках, якщо вони мають постійне місце проживання на території України); для померлих – відомості про смерть);
громадянство.
Фізичні особи (або їх законні представники), які проживають на територіях сіл та селищ, міст районного значення, подають заяви та інші документи уповноваженим особам органів реєстрації у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад.
Органи реєстрації передають інформацію безпосередньо до Реєстратора.
Перелік відомостей, що включаються до інформації, яка передається Реєстратору органами реєстрації, визначається розпорядником Реєстру.
Занесення до Реєстру відомостей про інформацію персонального характеру щодо фізичних осіб здійснюється на підставі документів, що її підтверджують.
Подання відомостей до Реєстру здійснюється на єдиних методологічних засадах, з додержанням вимог, визначених відповідно до цього Закону, а юридичними особами - також за письмовою згодою на таке подання відповідної фізичної особи.

Стаття 16. Джерела формування Реєстру
Реєстр формується шляхом подання до органів реєстрації інформації персонального характеру, зазначеної в статті 14 цього Закону, що надходить з таких джерел (надалі – Джерела формування Реєстру):
1) фізичними особами або їх законними представниками. Відомості до органів реєстрації подаються фізичними особами за місцем їх проживання. Якщо особа не досягла шістнадцятирічного віку або є обмежено дієздатною чи недієздатною, відомості до органів реєстрації подаються її законними представниками;
2) юридичними особами:
органами реєстрації;
органами реєстрації актів громадянського стану;
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, що провадять діяльність, пов'язану з працевлаштуванням населення або мають ліцензію на провадження страхової діяльності;
державною службою зайнятості;
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади і підпорядкованими йому органами з питань громадянства;
органами міграційної служби;
органами оформлення і видачі документів, що посвідчують фізичну особу;
органами управління освітою, навчальними закладами;
органами соціального забезпечення та Пенсійного фонду;
органами Міністерства оборони України та інших військових формувань, органами військового управління та військовими комісаріатами, що здійснюють облік військовозобов'язаних і призовників;
органами, закладами та установами охорони здоров'я;
правоохоронними органами та судами;
Міністерством закордонних справ України;
центральним органом виконавчої влади з охорони державного кордону;
іншими органами та/або установами, яким підпорядковані реєстри та/або автоматизовані системи обліку фізичних осіб.
За наявності декількох джерел надходження до Реєстру інформації персонального характеру, використовуються ті з них, що не зобов'язують фізичну особу додатково звертатися до органів реєстрації.

Стаття 17. Права фізичних осіб щодо доступу до Реєстру
Кожна фізична особа має право:
знати про внесення інформації персонального характеру щодо неї до Реєстру і місцезнаходження органу реєстрації;
знати про місцезнаходження органу реєстрації;
за письмовим запитом без оплати одержувати з Реєстру інформацію про інформацію персонального характеру про себе;
спростовувати недостовірну інформацію персонального характеру про себе та членів своєї сім’ї;
захищати свої права, якщо її запит про виправлення інформації персонального характеру не було задоволено, та в інших випадках порушення цього Закону.
Розпорядник Реєстру та органи реєстрації повинні вживати заходів, визначених чинним законодавством України для захисту інформації персонального характеру від несанкціонованого доступу до неї та її поширення, будь-якого знищення, втрати, перекручення чи заміни.

Стаття 18. Гарантії захисту та безпеки інформації персонального характеру, що занесена до Реєстру
Занесена до Реєстру інформація персонального характеру та результати її оброблення є конфіденційною інформацією.
Інформація щодо окремих груп фізичних осіб, визначених законами України, становить державну таємницю. Державну таємницю становить також окремо визначена законами України інформація стосовно результатів автоматизованого оброблення інформації персонального характеру.
Юридичні й фізичні особи, державні органи у межах повноважень, визначених законодавством, мають право одержувати інформацію з Реєстру шляхом звернення до органів реєстрації, Реєстратора або безпосередньо шляхом санкціонованого доступу до Реєстру.
Реєстратор відповідно до законодавства України забезпечує захист та безпеку інформації персонального характеру при формуванні та веденні Реєстру, а також при користуванні ним. Для забезпечення доступу до інформації Реєстру кожному користувачеві Реєстру видається унікальний ідентифікатор.
Одержання, використання, поширення, зберігання, контроль за доступом до інформації Реєстру та надання інформації з Реєстру здійснюється Реєстратором з додержанням вимог, передбачених законодавством про інформацію з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Захист та безпека інформації Реєстру забезпечуються шляхом:
здійснення відповідних технічних та організаційних заходів по захисту інформації персонального характеру від випакового чи незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого надання інформації персонального характеру чи доступу до неї;
забезпечення таємниці реєстрації фізичної особи у Реєстрі;
встановлення відповідальності за порушення цього Закону;
здійснення інших необхідних заходів.

Стаття 19. Надання інформації до Реєстру
Інформація персонального характеру, що згідно з цим Законом міститься у Реєстрі, надається органам реєстрації Джерелами формування Реєстру, а також фізичними особами, що підлягають реєстрації або їх законними представниками.
Органи реєстрації мають право безкоштовно одержувати від Джерел формування Реєстру інформацію, необхідні документи та відомості, пов'язані з реєстрацією фізичних осіб; перевіряти достовірність інформації персонального характеру, що вноситься до Реєстру.
Джерела формування Реєстру зобов'язані надавати органам реєстрації на їх письмовий запит інформацію персонального характеру, що згідно з цим Законом повинна міститися у Реєстрі в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 20. Порядок реєстрації у Реєстрі інформації персонального характеру про фізичну особу
Реєстрація інформації персонального характеру, поданої фізичною особою, здійснюється за письмовою заявою цієї особи або її законного представника. Реєстрація інформації персонального характеру про особу, що не досягла шістнадцятирічного віку, здійснюється за письмовою заявою її законних представників.
Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати заяву чи інший документ, за її нотаріально завіреним дорученням таку заяву може подати уповноважена такою особою інша особа.
При реєстрації інформації персонального характеру пред'являється документ, що посвідчує особу заявника, та подаються документи, що підтверджують дані, які підлягають реєстрації, якщо обов'язкова наявність цих документів у заявника передбачена законодавством України.
У десятиденний термін з дня отримання заяви та зазначених документів орган реєстрації перевіряє достовірність інформації, що підлягає реєстрації, присвоює фізичній особі реєстраційний номер та вносить інформацію до Реєстру.
У випадках, коли для перевірки інформації потрібен більший час, ніж визначений цією статтею, орган реєстрації повідомляє заявника про зазначену обставину та продовжує перевірку документів, що подані для реєстрації інформації, але не більш як на двадцять днів з урахуванням попереднього терміну.
Якщо під час перевірки інформації персонального характеру органом реєстрації була виявлена її недостовірність, орган реєстрації відмовляє у внесенні цієї інформації до Реєстру з письмовим повідомленням заявнику причин відмови.
Відповідальна особа Реєстратора, яка вносить запис до Реєстру, робить посилання на документ, на підставі якого відбулося внесення запису, зазначає своє прізвище, ім'я та по батькові, посаду, а також дату вчинення запису.
Дані про підтверджуючі документи вносяться до Реєстру.
Усі записи про фізичну особу зберігаються у Реєстрі у хронологічному порядку.

Стаття 21. Внесення змін до Реєстру
Зміни до Реєстру щодо інформації персонального характеру вносяться на підставі заяви фізичної особи або її законного представника. Така заява повинна бути подана до органів реєстрації протягом двох тижнів з дати настання події щодо зміни інформації персонального характеру для цієї фізичної особи.
Працівник органу реєстрації, який вносить інформацію персонального характеру про фізичну особу до Реєстру, зобов‘язаний заносити її із збереженням усіх попередніх даних щодо цієї особи та у разі виявлення помилок, здійснювати відповідні виправлення.

Стаття 22. Особливості реєстрації окремих категорій фізичних осіб
Реєстрація у Реєстрі громадян України, іноземних громадян, та осіб без громадянства, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) в Україну на постійне місце проживання, здійснюється органом реєстрації за обраним ними місцем проживання шляхом присвоєння таким особам реєстраційного номеру та внесення у Реєстр даних первинної реєстрації.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) в Україну на постійне місце проживання, в десятиденний термін з дня отримання посвідки на постійне проживання звертаються до органів реєстрації за обраним місцем проживання для здійснення реєстрації згідно з частиною першою цієї статті. Громадяни України, що в'їхали в Україну на постійне місце проживання, звертаються до органу реєстрації за обраним місцем проживання для здійснення реєстрації в десятиденний термін з дня перетинання державного кордону.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, що на законних підставах тимчасово перебувають на території України і мають постійне місце проживання, протягом десяти днів з дня виникнення постійного місця проживання звертаються до органу реєстрації за постійним місцем проживання для присвоєння реєстраційного номеру та/або здійснення первинної реєстрації інформації.
Первинна реєстрація інформації про народжену дитину здійснюється за заявою одного із батьків (або законного представника) у тридцятиденний термін із дня народження дитини.

Стаття 23. Реєстрація постійного місця проживання фізичної особи
Реєстрація інформації про постійне місце проживання фізичної особи здійснюється органами реєстрації за новим постійним місцем проживання фізичної особи виключно на підставі її письмової заяви (заяви її законного представника) та документу, що посвідчує цю фізичну особу особу. Витребування документів, що підтверджують цю інформацію, забороняється.
Фізичні особи (або їх законні представники) протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення події, що спричинила зміну постійного місця проживання, мають надати органам реєстрації відомості про зазначені зміни.

Стаття 24. Відмова в реєстрації
У реєстрації може бути відмовлено, якщо:
реєстрація інформації персонального характеру не передбачена чинним законодавством;
у випадках відсутності у заявників підтверджуючих документів, якщо обов'язкова наявність цих документів у заявника передбачена законодавством України;
під час перевірки інформації персонального характеру виявилася її недостовірність;
з проханням про реєстрацію звернулася особа віком до шістнадцяти років, недієздатна особа або представник, який не має на це необхідних повноважень.

Стаття 25. Оплата реєстрації
За реєстрацію інформації персонального характеру про фізичну особу з цієї особи плата не стягується.

Стаття 26. Зберігання у Реєстрі інформації персонального характеру
Інформація персонального характеру про фізичну особу зберігається у Реєстрі довічно.
Порядок зберігання інформації персонального характеру у Реєстрі встановлюється розпорядником Реєстру.

Стаття 27. Фінансування Реєстру
Створення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету через розпорядника бюджетних коштів Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 28. Одержання інформації з Реєстру
Фізична особа має право за плату на підставі документів, що посвідчують особу, одержувати відомості про інформацію персонального характеру щодо себе, яка міститься у Реєстрі. Порядок надання цієї інформації визначається розпорядником Реєстру.
Відомості про інформацію персонального характеру що міститься у Реєстрі, можуть також надаватись за запитами органам прокуратури та суду в рамках провадження судочинства по кримінальних справах.
Кошти, отримані за надання інформації, зазначеної в першій частині цієї статті, зараховуються на рахунок Реєстратора та призначаються на функціонування Реєстру.

Стаття 29. Видання нормативних актів
Нормативні акти з питань порядку реєстрації інформації про фізичну особу у Реєстрі видаються розпорядником Реєстру.


Розділ III. ДОКУМЕНТИ РЕЄСТРУ

Стаття 30. Паспорт громадянина України
Паспорт громадянина України є основним документом, що підтверджує громадянство України і є обов'язковим для використання на всій території України та за її межами. Він видається всім громадянам України при народженні, а також фізичним особам, які отримали громадянство України. Цей документ використовується його власником в усіх правовідносинах, стороною яких він виступає та з яких виникають будь-які цивільно-правові наслідки.

Стаття 31. Ідентифікаційний документ фізичної особи
Ідентифікаційний документ фізичної особи є основним документом, який ідентифікує фізичну особу, що є громадянином України або має законні права на проживання на території України. Цей документ видається громадянам України при:
народженні;
отриманні громадянства України;
отриманні дозволу на постійне проживання на території України. Ідентифікаційний документ фізичної особи є обов'язковим для використання на всій території України.
Ідентифікаційний документ фізичної особи використовується його власником в усіх правовідносинах, стороною яких він виступає, та з яких виникають будь-які цивільно-правові наслідки.

Стаття 32. Документи Реєстру, що посвідчують особу
Документом Реєстру, що посвідчує особу, є:
посвідчення особи без громадянства – видається особам без громадянства, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) на територію України на постійне місце проживання, для використання на території України;
посвідчення іноземного громадянина – видається іноземним громадянам, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) на територію України на постійне місце проживання, для використання на території України;
міграційна картка іноземного громадянина - видається іноземним громадянам, що в установленому порядку в'їхали на територію України та призначена для контролю за їх тимчасовим перебуванням на території України.
Зазначені документи є обов'язковими для використання на всій території України.
Ці документи Реєстру використовуються їх власниками в усіх правовідносинах, стороною яких вони виступають, та з яких виникають будь-які цивільно-правові наслідки.

Стаття 33. Інші документи Реєстру
Документами Реєстру, що посвідчують особу, є також:
посвідчення водія;
пенсійна картка;
страхова картка;
медична картка;
військова картка;
студентська картка;
учнівська картка;
картка тимчасово непрацюючої особи;
картка пільговика;
картка інваліда.

Стаття 34. Порядок видачі документів Реєстру
Документи Реєстру, зазначені в статтях 30-32 цього Закону, видаються:
громадянам України – при народженні;
громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства, що в установленому порядку в'їхали (іммігрували) в Україну на постійне місце проживання або з метою тимчасового перебування, - при первинній реєстрації за обраним місцем проживання.
Документи Реєстру, зазначені в статті 33 цього Закону, видаються відповідним особам уповноваженими органами та/або установами.
За видачу документів Реєстру, що підтверджують громадянство та посвідчують особу, справляється державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

Стаття 35. Форма документів Реєстру та склад інформації персонального характеру, що туди заноситься
Документ Реєстру, що посвідчує фізичну особу, представляє собою картку встановленого зразка та є матеріальним носієм наступної текстової та графічної інформації про власника цього документу:
відцифроване зображення обличчя власника документу;
прізвище, ім'я, по батькові;
дата та місце народження;
стать;
громадянство (для фізичної особи, яка не є громадянином України, у спеціальному полі зазначається її статус для перебування в Україні;
реєстраційний номер;
особистий підпис фізичної особи або її законного представника.
До документу Реєстру, що посвідчує фізичну особу заноситься також наступна інформація:
назва документу Реєстру;
термін чинності документу;
інформація про орган реєстрації, що видав документ;
дата видачі документу Реєстру.
Документ Реєстру, що посвідчує особу, надає власнику цього документу (або його законному представнику) право на ознайомлення з інформацією персонального характеру відносно себе, що міститься у Реєстрі.
За видачу документів Реєстру, що посвідчують особу, справляється державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

Стаття 36. Формат та технічний опис документів Реєстру
Документ Реєстру має прямокутну форму (розмір - 8,55 см х 5,4 см, із заокругленими краями) відповідно до вимог міжнародних стандартів.
1. Опис верхньої частини документу Реєстру.
Верхня частина документу Реєстру виконується в жовтому та у блакитному кольорах. У його лівому верхньому куті розташовано зображення малого Державного Герба України. Електронний чіп, що містить інформацію персонального характеру стосовно даної фізичної особи, розташовано в лівому нижньому куті документу Реєстру. У правому нижньому куті верхньої частини документу Реєстру розташовано відцифроване зображення обличчя власника цього документу.
Верхня частина документу Реєстру містить такі текстові написи:
Україна;
назва документу Реєстру;
прізвище фізичної особи;
ім'я та по батькові фізичної особи;
стать фізичної особи;
громадянство фізичної особи;
дата народження фізичної особи;
реєстраційний номер;
термін чинності документу Реєстру;
номер документу Реєстру;
особистий підпис фізичної особи, якій належить цей документ Реєстру або її законного представника.
2. Опис нижньої частини документу Реєстру.
Нижня частина документу Реєстру містить такі текстові написи:
місце народження фізичної особи;
інформація про орган реєстрації, що видав документ Реєстру;
дата видачі документу Реєстру.
Для фізичної особи, яка не є громадянином України, у спеціальному полі зазначається її статус для перебування в Україні.

Стаття 37. Порядок видачі документів Реєстру
Документи Реєстру видаються органами реєстрації протягом 15 днів з дати подання фізичною особою або її законним представником документів, необхідних для реєстрації.

Стаття 38. Виготовлення та захист документів Реєстру
Виготовлення документів Реєстру, зазначених у статтях 30-33 цього Закону, забезпечуюється Міністерством фінансів України на замовлення Міністерства внутрішніх справ України та інших центральних органів виконавчої влади. Ці документи є документами суворої звітності. Ступені захисту документів Реєстру встановлються Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 39. Порядок обміну документів Реєстру
Обмін документів Реєстру провадиться у разі:
зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові;
зміни місця проживання;
встановлення розбіжностей у записах;
закінчення терміну дії;
непридатності для користування.

Стаття 40. Порядок вилучення документів Реєстру
Паспорт громадянина України та ідентифікаційний документ фізичної особи вилучаються у фізичних осіб, громадянство України яких припинено в рамках чинного законодавства.
Документ Реєстру може бути вилучено в іноземного громадянина або в особи без громадянства, якщо вона не пройшла імміграційної процедури відповідно до чинного законодавства.

Розділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЄСТР

Стаття 41. Відповідальність фізичних осіб за порушення умов законодавства про Реєстр
Громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України на законних підставах, які винні в порушенні умов вимог цього Закону, за ненадання інформації органам реєстрації чи надання завідомо неправдивої інформації або інформації у перекрученому вигляді, притягуються до адміністративної відповідальності.

Стаття 42. Відповідальність органу реєстрації за порушення умов законодавства про Реєстр
Орган реєстрації несе відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну фізичним особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання завдань, покладених на нього законодавством.
Працівники Реєстратора та органів реєстрації за порушення законодавства, в тому числі за розголошення інформації про фізичних осіб, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Стаття 43. Оскарження дій органу реєстрації
Зміст інформації персональної інформації про фізичну особу, що міститься в Реєстрі, а також відмова в реєстрації, в тому числі у виправленні відомостей, їх поновленні та анулюванні можуть бути оскаржені до вищестоящого органу або в судовому порядку.

Стаття 44. Відповідальність службових осіб
Службові особи, винні у порушенні вимог цього Закону, притягуються до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Стаття 45. Відповідальність Джерел інформації Реєстру за порушення умов законодавства про Реєстр
Джерела інформації Реєстру несуть відповідальність за порушення умов законодавства про Реєстр відповідно до законодавства.

Стаття 46. Відповідальність користувачів Реєстру за порушення умов законодавства про Реєстр
Користувач Реєстру несе відповідальність за шкоду, заподіяну фізичній особі, що зареєстрована у Реєстрі внаслідок порушення умов користування інформацією Реєстру, відповідно до законодавства.


Стаття 47. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди
У випадках, коли правопорушення завдають органам реєстрації, користувачам Реєстру, Джерелам інформації Реєстру або об'єктам реєстрації матеріальної або моральної шкоди, особи, винні в цьому, відшкодовують її на підставі рішення суду. Розмір відшкодування визначається судом.
Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів реєстрації, Джерел інформації Реєстру, користувачів Реєстру завдали моральної шкоди фізичній особі, призвели до порушення її нормальних життєвих зв'язків, вимагають від неї додаткових зусиль для організації свого життя.

Розділ. V. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Установити, що існуючі документи, що підтверджують громадянство та посвідчують особу, видані відповідними державними органами до набрання чинності цим Законом, є дійсними на всій території України та за її межами відповідно до міжнародних угод, протягом усього періоду їх дії, визначеному законодавством, до природнього вибуття чи заміни таких документів в установленому порядку.
До моменту, визначеному у частині першій цього розділу власники зазначених документів мають право за власною ініціативою замінити їх на документи Реєстру.


Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 48. Порядок введення в дію цього Закону
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Внести такі зміни до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №13, ст.65):

Викласти cтаттю 5 у такій редакції:
"Стаття 5. Документи, що підтверджують громадянство України
Документами, що підтверджують громадянство України, є:
1)паспорт громадянина України;
2)ідентифікаційний документ фізичної особи;
3)свідоцтво про належність до громадянства України;
4)тимчасове посвідчення громадянина України;
5)дипломатичний паспорт;
6)службовий паспорт;
7)посвідчення особи моряка;
8)посвідчення члена екіпажу;
9)посвідчення особи на повернення в Україну."

Пункт 6 статті 24 викласти у такій редакції: "6) видають особам, які набули громадянство України, паспорти громадянина України, ідентифікаційні документи фізичної особи, свідоцтва про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років), тимчасові посвідчення громадянина України, а також, у випадку необхідності, на підставі законного рішення, довідки про припинення громадянства України;".
Пункт 7 статті 24 викласти у такій редакції: "7) вилучають у осіб, громадянство України яких припинено, паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України, ідентифікаційні документи фізичної особи, тимчасові посвідчення громадянина України;".

2. Внести такі зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25-26, ст.131):

Статтю 182 викласти в такій редакції:
“Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя та права на приватність інформації персонального характеру
Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу (інформації персонального характеру) без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації або умисне перешкоджання доступу особи до інформації про себе, якщо це створювало небезпеку для життя або здоров’я громадян, -
караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Те саме діяння, якщо воно вчинене службовою особою, чи спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Примітка. Під тяжкими наслідками у статті 182 слід розуміти загибель особи, якої стосуються інформація персонального характеру, а також заподіяння хоча б одній із цих осіб тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, спричинення значної матеріальної шкоди”.

3. Внести такі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 1984 р., додаток №51, ст.1122):
Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 165 такого змісту:
“Стаття 165. Порушення законодавства про інформацію персонального характеру
Відмова осіб, відповідальних за обробку інформації персонального характеру громадянину або іншим зацікавленим особам в реалізації прав щодо інформації персонального характеру або чинення перешкод під час реалізації ними своїх прав, порушення режиму конфіденційності і вимог з технічного та іншого захисту обробки інформації персонального характеру –
карається штрафом від п’яти до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення умов правомірності і вимог до обробки інформації персонального характеру, –
карається штрафом від дев’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

Статтю 197 викласти у такій редакції:
"Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або ідентифікаційного документу фізичної особи
Проживання громадян, зобов'язаних мати паспорт громадянина України або ідентифікаційний документ фізичної особи, без паспорта громадянина України або ідентифікаційного документу фізичної особи або за недійсним паспортом громадянина України або ідентифікаційним документом фізичної особи, проживання без реєстрації -
тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

Статтю 198 викласти у такій редакції:
"Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорту громадянина України або ідентифікаційного документу фізичної особи чи втрата його з необережності
Умисне зіпсуття паспорту громадянина України або ідентифікаційного документу фізичної особи чи недбале його зберігання, що спричинило його втрату -
тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

Статтю 199 викласти у такій редакції:
"Стаття 199. Допущення проживання без паспорту громадянина України або ідентифікаційного документу фізичної особи
Допущення особами, відповідальними за додержання правил паспортної системи, проживання громадян без паспортів громадянина України або ідентифікаційних документів фізичної особи або за недійсними паспортами громадянина України або ідентифікаційними документами фізичної особи чи без реєстрації, а так само допущення громадянами проживання у займаних ними жилих приміщеннях осіб без паспортів громадянина України або ідентифікаційних документів фізичної особи, без реєстрації -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

Статтю 200 викласти у такій редакції:
"Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорту громадянина України або ідентифікаційного документу фізичної особи
Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів громадянина України або ідентифікаційних документів фізичної особи або з недійсними паспортами громадянина України або ідентифікаційними документами фізичної особи, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Те саме порушення, допущене посадовою особою після застосування до неї протягом року заходу адміністративного стягнення за такі дії, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

Статтю 201 викласти у такій редакції:
"Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів громадянина України або ідентифікаційних документів фізичної особи і прийняття їх у заставу
Незаконне вилучення посадовими особами паспортів громадянина України або ідентифікаційних документів фізичної особи у громадян або прийняття їх у заставу -
тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

4. Внести такі зміни до Цивільного процесуального кодексу України про адміністративні правопорушення (Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс вiд 18.07.1963 № 1502-VI):

Пункт 6 статті 273 викласти в такій редакції:
"6) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, вказаними у свідоцтві про народження або у паспорті громадянина України або в ідентифікаційному документі фізичної особи;".
Частину 3 пункту 7 статті 273 викласти в такій редакції:
"Справи про встановлення факту належності особі квитка про членство в об'єднанні громадян, військового квитка, паспорта громадянина України, ідентифікаційного документа фізичної особи, а також свідоцтв, що їх видають органи запису актів громадянського стану, судовому розглядові не підлягають.".

5. Внести такі зміни до Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" (Відомості Верховної Ради України, 1994р., №14. ст.78):

Статтю 20 викласти у такій редакції:
"Стаття 20. Документи, що подаються при реєстрації актів громадянського стану
При реєстрації актів громадянського стану подається паспорт громадянина України, ідентифікаційний документ фізичної особи, посвідчення особи без громадянства, посвідчення іноземного громадянина, міграційна картка іноземного громадянина, а також документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації. Перелік цих документів визначається правилами реєстрації відповідних актів громадянського стану.".

6. Внести такі зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229):

Пункт 6 статті 2 викласти у такій редакції:
6) за видачу паспорта громадянина України, ідентифікаційного документу фізичної особи, посвідчення особи без громадянства, посвідчення іноземного громадянина, міграційної картки іноземного громадянина;

Пункт 7 статті 2 викласти у такій редакції:
7) за реєстрацію місця проживання громадян;

Підпункт а) частини 6 пункту 3 статті 3 викласти у такій редакції:

6. За вчинення інших дій:
а) за видачу паспорта
громадянина України,
ідентифікаційного документу
фізичної особи, посвідчення
особи без громадянства,
посвідчення іноземного
громадянина, міграційної
картки іноземного громадянина :

у разі обміну нині чинного 5 -"-
паспорта

за межами за тарифом
України консульського збору

в інших випадках 5 -"-

Підпункт б) частини 6 пункту 3 статті 3 виключити.

Підпункт в) частини 6 пункту 3 статті 3 викласти у такій редакції:

в) за внесення будь-яких змін до 1 неоподатковува-
виданих раніше документів, зазначе- ний мінімум доходів
них у підпунктах "а" і "б" цього громадян
пункту

Підпункт г) частини 6 пункту 3 статті 3 викласти у такій редакції:

г) за видачу замість загублених у розмірах,
документів, зазначе- передбачених за
них у підпунктах "а" і "б" цього видачу відповідних
пункту або документів первинних
про запрошення в Україну документів

Підпункт н) частини 6 пункту 3 статті 3 викласти у такій редакції:

н) за видачу громадянам України ставки державного
паспортів громадянина України, мита за відповідні
ідентифікаційних документів дії знижуються на
фізичної особи учасникам 50 відсотків
громадянської і Великої
Вітчизняної воєн, інших
бойових операцій щодо захисту СРСР
і Української РСР з числа військово-
службовців, які проходили службу у
військових частинах, штабах і
установах, що входили до складу
діючої армії, та колишнім партизанам
Пункт 17 статті 4 викласти у такій редакції:

"17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та ідентифікаційного документу фізичної особи; неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину; ".

7. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
здійснити заходи щодо створення та введення в дію Реєстру, зокрема занесення до нього інформації персонального характеру про фізичних осіб, що на момент набрання чинності цим Законом прописані (зареєстровані) на території України.

8. Запропонувати Президенту України привести свої акти у відповідність з цим Законом.

 Как была спасена Россия в Великой Отечественной войне
 ШЕНГЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА:
 Малазия рвется в лидеры по массовой чипизации
 Шульга А.В., Шульга А.В., депутат Государственной Думы РФ. Шульга А.В., депутат Государственной Думы РФ "Освенцим в мировом масштабе или зачем человеку личный код?"
 БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ КТО НЕ ПРЕЛЬСТИЛ ВАС (Мф 24,4)
 Электронная Идентификация
 Начат второй этап захвата. Электронные карточки.
 Проблема штрихкодов и ИНН
 Из зала суда.
 Священник Александр Краснов Духовные беседы и наставления старца Антония ч.1
 25.12.2003: ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ II, ЧЛЕНАМ СВЯЩЕННОГО СИНОДА, АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
 25.12.2003: Обращение ко всем гражданам России
 25.12.2003: Против личных кодов
 29.12.2003 Послання Священного Синоду Української Православної Церкви
 Числа Информация о человеке есть власть над человеком www.voskres.ru
  www.rusprav.ru Схимонах ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ "СЕЙЧАС ВОЙНА, ДУХОВНАЯ ВОЙНА..."
  Сожрут ли нас наноботы?
 предстоят нелёгкие бои за своих младенцев...
 Епископ Белоцерковский и Богуславский Серафим Дорогие мои пастыри и все православные христиане, мир вам от Бога да умножится.
 Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий Люди не желают делать даже первых шагов в эту систему...
  о. Алексей Масюк, настоятель Храма Св.вмч. Пантелеимона в Удельной, Санкт-Петербург, Так можно ли говорить об отсутствии связи между ИНН и воцарением антихриста?
 В.П. Филимонов Великая ложь глобализма
 Епископ Владивостокский и Приморский Вениамин На волне глобальной смуты
 www.zaistinu.ru Требуем запрета личных кодов!
  Стояние за Истину: Гражданам будет присвоен штрих-код? http://www.zaistinu.ru/econtrol/INN/lik2006.shtml
 www.zaistinu.ru Итоговый документ конференции "Православные христиане против глобализации"
 www.zaistinu.ru “Рождественский подарок” православным Киева готовят киевские власти мира сего.
 09.01.04 www.sedmica.orthodoxy.ru ЛЬВОВСКАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОИГРАЛА СУД ПРАВОСЛАВНЫМ
 Бильдербергская конференция 2003
 БИЛЬДЕРБЕРГСКИЙ КЛУБ УЖЕ ДЕЛИТ РОССИЮ (июнь 2003)


Внимание! Читая пророчества на этом сайте помните что достоверность трудно проверить и все может во времени изменяться
"О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец (Мк. 13, 32)"